Wpisy

Ważny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2014 r. w sprawie Google vs Gonzalez utorował drogę do usuwania danych osobowych z wyników wyszukiwarek. Droga ta została poszerzona i utwardzona przez przepisy RODO.

Wniosek o usunięcie danych osobowych z wyszukiwarki Google składany jest za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=636740645136709340-1529366690&rd=1&pli=1 . We wniosku należy m.in. podać swoje dane osobowe, kopie dokumentu tożsamości oraz adres URL do którego wyszukiwarka Google odsyła.

Niezwykle istotne jest podanie powodu usunięcia danych osobowych. Zgodnie z przepisami RODO powody te mogą być następujące:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Jak wynika ze statystyk, Google usunął do tej pory 44 % adresów URL zgłoszonych mu adresów. W pozostałych przypadkach (56%) odmówił uwzględnienia wniosku (dane za okres 28 maja 2014 r. – 2 października 2018 r.).

 

źródło: Raport przejrzystości Google, dostępny na stronie: https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview.

Oczywiście jest to tylko statystyka, bo sprawa sprawie nie równej, a sprzeciwy wobec przetwarzania danych osobowych rozpatrywane są indywidualnie.

Po złożeniu wniosku Google będzie miało 30 dni na rozstrzygnięcie sprawy: odmowę uwzględnienia wniosku albo jego uwzględnienie. W trudniejszych przypadkach termin ten może zostać wydłużony. Jeśli nie zgadzamy się z odpowiedzią Google zawsze możemy złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  – drogą pisemną lub elektronicznie.